top of page
20200129_Chavez_s_41_edited.jpg

Về Cindy

Tại sao tôi ra tranh cử

Chọn lựa hôm nay của chúng ta sẽ quyết định cho tương lai của cả cộng đồng chung. Chúng ta có trách nhiệm cùng nhau làm việc để cộng đồng có thể cảm nhận được sức sống và sức mạnh của thành phố vĩ đại này. 

Image by Clay LeConey

Vấn đề vô gia cư

bottom of page